Mapa strony

Sieciowanie z projektem LIFE OREKA Mendian (Kraj Basków)

W dniach 27 – 30 października 2018 r. pracownicy projektu LIFE wzięli udział w wyjeździe roboczym do Hiszpanii (Kraj Basków), gdzie zapoznano się z efektami realizacji projektu OREKA Mendian. Jego głównym założeniem jest wypracowanie strategii zarządzania górskimi pastwiskami występującymi na piętnastu obszarach Natura 2000 w Euskadi i na ośmiu w Iparralde poprzez zbalansowanie potrzeby ochrony cennych przyrodniczo terenów a ich socjoekonomicznym wykorzystaniem.

Beneficjentem koordynującym – jednocześnie gospodarzem wizyty było HAZI – organizacja rządowa, której celem jest zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego charakteru sektora spożywczego oraz zrównoważonego rozwoju środowiska wiejskiego i przybrzeżnego. Ponadto organizacja certyfikuje i promuje baskijskie produkty jakości marki Euskolabel.

Współbeneficjentem projektu jest organizacja IHOBE działająca w dziedzinie ochrony środowiska i zarządzania. Jej misją jest wspieranie Departamentu Środowiska, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Rybołówstwa Rządu Basków w rozwijaniu polityki środowiskowej i rozpowszechniania idei zrównoważonego rozwoju we Wspólnocie Autonomicznej Kraju Basków (Hiszpania).

Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem realizacji w/w projektu oraz wymiana doświadczeń. Spotkanie miało miejsce na eksperymentalnej farmie w msc. Iturrieta. Program wizyty zakładał: omówienie projektu LIFE OREKA Mendian i projektu Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu, wizyta na obszarze realizacji w Specjalnej Strefie Ochrony sieci Natura 2000 SAC Entzia, gdzie planowano zapoznać się z powierzchniami wypasowymi oraz msc Legaire, gdzie występują duże problemy z erozją gleby. Część pierwsza spotkania obejmowała wymianę doświadczeń i idei. Tematyka projektu jak i know how Gospodarzy okazała się pomocna przy planowaniu dalszych działań, w szczególności dotyczących programu AFTER Life. Podjęta przez Basków próba zbalansowania interesu ochrony przyrody z lokalnymi warunkami socjoekonomicznymi (wypas owiec na terenach cennych przyrodniczo, produkcja serów, promocja produktów, ich certyfikowanie i dalsza sprzedaż) była zbieżna z założeniami projektu LIFE Ponidzie. Zaprezentowane działania komunikacyjne pomiędzy różnymi grupami interesariuszy – administracji publicznej, naukowców, rolników, właścicieli gruntów, opinią publiczną, organizacjami pozarządowymi, organizacjami turystycznymi i sportowymi oraz łowieckimi były niezwykle cenne i z całą pewnością przysłużą się lepszej realizacji zaplanowanych działań jak i przyszłego projektu LIFE4Delta.

Druga część spotkania obejmowała wyjazd terenowy do obszarów objętych realizacją projektu. Niestety, ze względu na bardzo złe warunki pogodowe (zamieć śnieżna) udało się odwiedzić jedynie kilka z zaplanowanych miejsc tj. tereny wypasowe wokół farmy wraz z rozwiązaniami ogrodzeń przestrzennych i zbiorników wodnych jak i powierzchnie jeszcze nieoczyszczone z drzew i krzewów. Spotkanie zakończyło się przy neolitycznym dolmenie Sorginetxe, znanym w lokalnej tradycji jako „domek wiedźmy”.