Mapa strony

Główne działania projektu

Działania realizowane w ramach projektu:

Czynna ochrona poprzez zastosowanie kompleksowych działań stanowiących przykład najlepszej praktyki w tym zakresie: uprzątnięcie terenu muraw ze śmieci, usuwanie podrostów drzew i krzewów, wykaszanie oraz wprowadzenie wypasu owiec (200 szt.) i kóz (10 szt.)

Założenie plantacji nasiennej, stanowiącej rezerwę genową gatunków roślin, typowych dla Ponidzia, monitoring siedlisk przyrodniczych tj. weryfikacja stanu zerowego oraz ocena efektów ekologicznych i społecznych podczas jego realizacji.

Zmniejszenie zagrożenia antropopresją najcenniejszych obszarów Ostoi Natura 2000, poprzez działania związane z organizacją ruchu turystycznego poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej (miejsca postojowe, wiaty, platformy widokowe, tablice informacyjno-edukacyjne).

Prowadzenie kampanii informacyjnej: strona internetowa, publikacje, warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, konferencje.