Mapa strony

Przygotowania do wycinki drzew.

Zakończono prace przygotowawcze na działkach objętych projektem ochrony ciepłolubnych muraw. Słoneczna pogoda sprzyjała pracom terenowym. Podczas wizji lokalnej obeszliśmy stanowiska, na których planowany jest wypas owiec. Policzyliśmy drzewa i krzewy rosnące na siedliskach, a tym samym przeznaczone do wycinki. W większości są to siewki i małe drzewa, których obwód nie przekracza 15 centymetrów. Zanim jednak przystąpią do pracy drwale musieliśmy potwierdzić, które drzewa i krzewy rosną w siedlisku i w jakim stanie są murawy. Przy tej okazji odkryliśmy kilka stanowisk kwitnącego dziewięćsiła bezłodygowego i popłocholistnego.

Z wyjątkiem jednej murawy napiaskowej wszystkie pozostałe murawy kserotermiczne są ujęte w zatwierdzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach planie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Nidy i Ostoja Kozubowska. Dzięki temu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, nie ma więc konieczności uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzew i usunięcie krzewów.