Mapa strony

Konferencja podsumowująca projekt LIFE10 NAT/PL/654.

W dniach 15 i 16 września uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów” LIFE10 NAT/PL/654, realizowany na Pomorzu Zachodnim przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Projekt zakładał budowę przepławek umożliwiających swobodną migrację ryb łososiowatych w górę i w dół rzeki Iny, co umożliwia dotarcie rybom na tarliska i zasiedlanie odpowiednich biotopów. Rzeka Ina i jej dopływy stanowią korytarz ekologiczny łączący kilka cennych dla Pomorza Zachodniego obszarów Natura 2000. W ostatnich latach znacznie poprawiła się jakość wody w Inie i jej dopływach natomiast istniejące budowle hydrotechniczne: śluzy, tamy, hydroelektrownie i źle funkcjonujące przepławki były największym zagrożeniem dla przetrwania wielu gatunków ryb.

Realizując projekt zbudowano 28 przepławek oraz tarlisko dla ryb i zadrzewiono 23 kilometry brzegu rzeki Iny. Dzięki temu umożliwiono rybom łososiowatym dotarcie na tarliska w górnych partiach Iny i jej dopływów. Odtworzono biologiczną drożność rzeki co było warunkiem prawidłowego funkcjonowania ekosystemu rzecznego.

Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami realizującymi inne projekty LIFE+ – również ochrony cennych siedlisk muraw kserotermicznych poprzez prowadzenie wypasu.