Mapa strony

Spotkanie sieciujące w Grecji.

Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE jest działaniem, które przez Komisję Europejską zostało określone jako obligatoryjne. Współpraca międzyinstytucjonalna, wymiana doświadczeń i informacji ma na celu zdobycie cennej wiedzy merytorycznej jak i praktycznej, pomagając beneficjentom skutecznie realizować zaplanowane czynności. Sieciowanie dotyczy nie tylko projektów krajowych ale również zagranicznych. W związku z powyższym, w dniach 16 – 20 kwietnia 2018 r. pracownicy projektu LIFE wzięli udział w wyjeździe roboczym do Grecji, gdzie zapoznano się z efektami realizacji dwóch projektów LIFE: ForOpenForests
i LIFE Natura Themis.

Celem wizyty były Ateny, gdzie znajduje się siedziba Beneficjenta Koordynującego oba projekty: Hellenic Society for the Protection of Nature. Jest to stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym, działające od 1951 roku, którego głównym celem jest szeroko rozumiana ochrona greckiego środowiska przyrodniczego poprzez interwencje środowiskowe, projekty ochrony przyrody, edukacja przyrodnicza poprzez sieć edukacyjną zaakceptowaną przez Ministerstwo Edukacji oraz zwiększenie świadomości przyrodniczej społeczności greckiej.

Głównym celem projektu ForOpenForests jest implementacja skutecznego zarządzania lasami oraz leśnymi przestrzeniami otwartymi celem zachowania bioróżnorodności gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej na dwóch obszarach Natura 2000 (okolice miejscowości Lamia): „Ethnikos Drymos Oitis” (GR2440003) i „Oros Kallidromo” (GR2440006).

Celem projektu LIFE Natura Themis jest uwrażliwienie mieszkańców Krety na szkody wyrządzone działalnością człowieka dzikim gatunkom i różnorodności biologicznej wyspy. Zakłada również zapoznanie społeczeństwa z pojęciem „odpowiedzialności za środowisko” i stosownymi przepisami europejskimi regulującym relację człowiek – przyroda, w szczególności na obszarach chronionych Natura 2000.

Pierwsze spotkanie z kierownikiem projektu ForOpenForests Christosem Georgiasem miało miejsce 17-go kwietnia. Dotyczyło one wprowadzenia w założenia projektu oraz specyfiki funkcjonowania Beneficjenta Koordynującego. Omówione zostały podstawowe kwestie związane z jego dotychczasową realizacją, sukcesy, porażki jak również wspólne mianowniki legislacyjne Polski i Grecji.

18-go kwietnia miało miejsce główne spotkanie z zespołami realizującymi powyższe projekty przy udziale przedstawicieli ZŚiNPK, HSPN, Instytutu Śródziemnomorskich Ekosystemów Leśnych (Institute For Mediterranean Forest Ecosystems – IMFE) i Uniwersytetu Ateńskiego (UoA). Rozpoczęło się ono od prezentacji działalności ZŚiNPK po czym szczegółowo omówiono problematykę realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000038 (Wojciech Sołtysiak). Następnie Chrostos Georgiadas – kierownik projektu LIFE11 NAT/GR/1014 i Michalis Probonas – kierownik projektu LIFE14 GIE/GR/0000026 LIFE Natura THEMIS przybliżyli zagadnienia związane z projektami greckimi. Dodatkowo, zaprezentowane zostały programy edukacji przyrodniczej wdrożone przez HSPN. Po części prezentacyjnej rozpoczęła się dyskusja dotycząca w szczególności zagadnień ochrony siedliska *6210 oraz wspólnych działań i kooperacji w zakresie edukacji ekologicznej, szeroko rozumianej współpracy
i wymianie know-how i know-what.

Plan kolejnego dnia zakładał wyjazd terenowy na obszary Natura 2000 – „Ethnikos Drymos Oitis” (GR2440003) i „Oros Kallidromo” (GR2440006). Niestety, z uwagi na wiosenne roztopy oraz położenie powierzchni objętych realizacją projektu na niemal 2000 m n.p.m. nie udało się do nich dotrzeć. Ponadto, objazd zakładał wizytę w punkcie informacji turystycznej z elementami edukacji przyrodniczej (msc. Ipati) powstałego w ramach projektu i wizytę w Centrum Edukacji Ekologicznej w msc. Stilida gdzie zapoznano się z realizowanymi formami edukacji przyrodniczej.