Mapa strony

Partnerzy

Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie
http://pinczow.com.pl/

Urząd Gminy w Kijach
http://www.kije.pl/

Urząd Gminy w Wiślicy
http://wislica.pl/

Urząd Gminy w Złotej
http://www.gminazlota.tbu.pl/

Starostwo powiatowe w Busku Zdroju
http://www.powiat.busko.pl/

Starostwo powiatowe w Pińczowie
http://www.pinczow.pl/

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
http://www.ujk.edu.pl/

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
http://kielce.rdos.gov.pl/

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
http://www.sodr.pl/

Lokalna Grupa dzialania „Ponidzie”
http://lgdponidzie.pl/

Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”
http://www.slonecznylider.pl/

 

Współpraca:

Projekt LIFE11 NAT/GR/1014 pn. „ForOpenForests” realizowany przez Hellenic Society for the Protection of Nature
https://foropenforests.org/en

Projekt LIFE12 NAT/IE/000995 „Aran LIFE”
https://www.aranlife.ie/

Projekt LIFE Słowińskiego Parku Narodowego pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”
http://lifenaturaslowinska.pl/index.php/pl/

Projekt LIFE Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”
http://www.ptop.org.pl

Projekt LIFE Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”
http://www.orlikkrzykliwy.pl/

Projekt LIFE Śląskich Parków Krajobrazowych pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”
http://lifezpkws.pl/

Projekt LIFE Śląskich Parków Krajobrazowych pn. „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”
http://www.lifebeskidy.com.pl/

Projekt LIFE Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie pn. ” Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”
http://kserotermy-life-krakow.pl/

 

Ciekawe strony:

 

Pińczów Travel – ciekawostki z regionu Ponidzia
http://pinczow.travel/

Ochrona muraw kserotermicznych
http://www.murawy-life.kp.org.pl/