Mapa strony

Admin

LIFE+ during the “Biologists’s Night”

On 10 January 2020 we participated in the Biologistss Night organized by the Institute of Biology of Jan Kochanowski University in Kielce. The motto of this year’s edition was 'Global Climate Change'.

As every year, there was no shortage of attractions. Under the supervision of scientists one could perform experiments, make microscopic observations, ask questions or take part in discussions during lectures, as well as see “living mowers” or invasive species such as: red-eared slider or dwarf catfish.

The Biologists' Night was also attended by employees of the Świętokrzyskie and Nadnidziańskie Landscape Parks Complex, who prepared workshops for children, teenagers and adults on species subject to both legal protection and threatening our native fauna and flora. The event was accompanied by quizzes, puzzles and a presentation of invasive species, including the red-eared slider, the orconectes limosus and the dwarf catfish.

Nature enthusiasts had the opportunity to admire sheep from the breeding farm run in Ponidzie as part of the Life+ project entitled: “Protection of valuable natural habitats in Ponidzie” implemented by ZŚiNPK, completed in December 2018. During the Biologists’ Night, a new LIFE17 NAT/PL/000018 project entitled “Renovation of the inland Nida Delta” was also presented.

Natur-Vit, company in cooperation with an employee of our organizational unit, Dr Wojciech Szymański, presented the beneficial effects of herbs and fruits. As part of the Biologists’ Night also an “Eye to eye with a predatory bird” meeting with falconers and their charges from the “Rabiec” Horse Falconers Group took place. Thank you for visiting! See you next year!

LIFE+ na „Nocy Biologów”

W dniu 10 stycznia 2020r. uczestniczyliśmy w Nocy Biologów organizowanej przez Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Hasłem tegorocznej edycji były 'Globalne zmiany klimatyczne'.

Jak co roku atrakcji nie brakowało, pod opieką naukowców można było wykonać doświadczenia, eksperymenty, przeprowadzić obserwacje mikroskopowe, zadać pytania czy też wziąć udział w dyskusji w wykładach, a także zobaczyć m.in. „żywe kosiarki”, czy gatunki inwazyjne takie, jak: żółw czerwonolicy, bądź sumik karłowaty.

W Nocy Biologów wzięli także udział pracownicy Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, którzy przygotowali warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, dotyczące gatunków podlegających zarówno ochronie prawnej, jak również zagrażających naszej rodzimej faunie i florze. Wydarzeniu towarzyszyły quizy, zagadki oraz prezentacja gatunków inwazyjnych, w tym żółwia czerwonolicego, raka pręgowatego oraz sumika karłowatego.

Pasjonaci przyrody mieli okazję podziwiać owce z hodowli prowadzonej na Ponidziu w ramach projektu Life+ pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” realizowanego przez ZŚiNPK, zakończonego w grudniu 2018 roku. Podczas Nocy Biologów zaprezentowano także nowy projekt LIFE17 NAT/PL/000018 pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Firma Natur-Vit we współpracy z pracownikiem naszej jednostki dr Wojciechem Szymańskim przedstawili dobroczynne działanie ziół oraz owoców. W ramach Nocy Biologów odbyło się także spotkanie „Oko w oko z drapieżnym ptakiem” z sokolnikami oraz ich podopiecznymi z Grupy Sokolników Konnych „Rabiec”.

Dziękujemy za tak liczne przybycie! Do zobaczenia za rok!

Koniec sezonu wypasowego!

Sezon wypasowy na powierzchniach projektowych dobiegł końca. Pogoda sprzyjała co pozwoliło owieczkom przebywać dłużej na murawach niż zazwyczaj.

Wypasy na murawach stały się już lokalną atrakcją turystyczną. Czarnogłówki i owce olkuskie, które pracowały jako naturalne kosiarki na ponidziańskich murawach, wróciły w połowie października na zimę do owczarni. Wypas, który rozpoczął się w maju oficjalnie został zakończony.

Obecnie w stadach trwają wykoty, czekamy na narodziny jagniąt, które wiosną ponownie wyruszą na ponidziańskie murawy kserotermiczne.

„Botany without borders”

On July 5th, 2019, in the area of Szaniecki Landscape Park, field session of the 58th Congress of the Polish Botanical Society was commited, under the slogan „Bothany without borders”.

The session, whose main organizer was the Krakow branch of the Polish Botanical Society was attended by emplyees of the our Complex of Landscape Parks: Anna Chwalik-Borowiec phd and scientific consultant of LIFE projects Wojciech Szymanski phd.

Over 50 botanists from all over Poland and from abroad had the opportunity to visit Ostoja Stawiany, where LIFE+ project was implemented. During the session, participants learned about ecological, economic and social benefits of extensive sheep grazing. Moreover, examples of the use of animals for active protection of nature and their important role in protection and maintaining of calcareous grasslands were discussed.

„Botanika bez granic”

W dniu 5 lipca 2019 na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego odbyła się sesja terenowa 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika bez granic”.

W sesji, której głównym organizatorem był Oddział Krakowski PTB uczestniczyli także pracownicy ZŚiNPK: dr Anna Chwalik – Borowiec oraz konsultant naukowy projektów LIFE dr Wojciech Szymański.

Ponad 50 botaników z całej Polski oraz z zagranicy miało okazję odwiedzić Ostoję Stawiany, gdzie realizowany był projekt LIFE+. Podczas sesji uczestnicy dowiedzieli się o korzyściach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych płynących z wolnego wypasu owiec. Omówiono przykłady wykorzystania zwierząt do czynnej ochrony przyrody oraz znaczenie ochrony muraw kserotermicznych Ponidzia w utrzymaniu i zwiększaniu bioróżnorodności.

 

 

„Upgraded” pasture in Wola Chroberska

We have completed the work on fencing the grazing area in Wola Chroberska. For this purpose we used a forest net, which will perfectly protect the sheep from getting out the area but also improve the work related to the care of the herd. To prevent the overgrazing parts of the calcareous grassland, the interior will be fenced by the electric shepard`s grids, in accordance with needs.

Immediately after completion of the work, sheep were transported to the pasture, where took care of mowing.

„Odnowione” pastwisko w Woli Chroberskiej.

Zakończyliśmy prace nad wygrodzeniem powierzchni wypasowej w Woli Chroberskiej. Użyliśmy w tym celu siatki leśnej, która w doskonały sposób zabezpieczy owce przed wydostaniem się poza wskazany obszar ale również usprawni prace związane z opieką nad stadem. Aby niedopuścić do przepasania/niedojedzenia poszczególnych części murawy, wnętrze wygradzane będzie zgodnie z zapotrzebowaniem, siatkami pastucha elektrycznego.

Niezwłocznie po zakończeniu prac, na pastwisko przewiezione zostały owieczki, które od razu zajęły się koszeniem.

 

Inspection of the project by National Fund for Environmental Protection and Water Management.

The project „Protection of valuable natural habitats in Ponidzie” was implementd by the Complex of Swietokrzyskie and Nida River Landscape Parks. The total cost of the project was over PLN 4.6 milion with co-finansing from National Fund was just over PLN 2 million.

The project started on June 1st, 2014 and ended od December 1st 2018. EU contribution helped to protect valuable natural habitats in Ponidzie.

The main goal of the project was to improve the condition of habitats such as semi-natural meadows with thermophilic plants – calcareous grasslands, where Carlina onopordifolia and Serratula lycopifolia grows. The project aims to protect the population of these two plant species. It is that their meadow habitats that have been disappearing in the recent years, overgrowed by shrubs and trees. Sheep that graze the meadows become „natural mowers”, eat high grass and reveal soil allows the xerothermic vegetation to grow.

On March 26th-29th 2019, the project`s sustainability control was carried out by National Fund for Environmental Protection and Water Management.

The audit included:

 • achievement and maintaining of the material and ecological effects according to the Agreements;
 • documentation confirming the achievement and maintenance of the project`s objectives;
 • whether there where any changes in the ownership and whether everything is used as intended;
 • eligibility of expenditure and correctness of financial documents and their compliance with the original project documentation;
 • archivization of project documentation in accordance with the Agreements;
 • promotional and informational activities of the project.

During the three-day inspection, the representatiove of National Fund became familiar with the project implementation, project`s documents including: payment requests, quartlerly reports for period 01.08.2018 – 30.11.2018, the progress of the project and final financial statement.

On March 28th, 2019, the representative of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in the presence of representatives of the Complex of Swietokrzyskie and Nida River Landscape Parks checked out the tourist infrastructure and sustainability of the project`s effects.

The representative visited a farm in Skowronno Dolne where sheeps are bred and beeing grazed on the calcarous grassland.

The inspection was positive, no irregularities were found and no objections were raised regarding the implementation of the project.

NFOŚiGW skontrolował projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” realizowany jest przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Całkowity koszt projektu to ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie z NFOŚiGW to nieco ponad 2 mln zł.

Projekt rozpoczął się w 1 czerwca 2014 r., a zakończył 1 grudnia 2018 r. Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło chronić cenne siedliska przyrodnicze na Ponidziu.

Jego głównym celem była poprawa stanu i zachowanie ekosystemów siedlisk przyrodniczych takich jak półnaturalne łąki z ciepłolubnymi roślinami – tzw. murawy kserotermiczne, gdzie rosną dziewięćsił popłocholistny i sierpik różnolistny – charakterystyczne rośliny z naszego Regionu. Projekt ma na celu ochronę populacji tych dwóch gatunków roślin. To właśnie ich łąkowe siedliska w ostatnich latach zanikają, zarastają krzewami oraz drzewami. Owce, które wypasane się na łąkach stają się „naturalnymi kosiarkami”, zjadają wysokie trawy i odsłaniają glebę, a przede wszystkim pozwalają wzrastać roślinności kserotermicznej.

W dniach 26 – 29 marca 2019 r. odbyła się kontrola trwałości Projektu.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:

 • osiągnięć i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy
  o dofinansowanie,
 • dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia,
 • czy nie wystąpiły zmiany własnościowe oraz czy projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
 • kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu,
 • prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z zapisami umowy
  o dofinansowanie,
 • działań promocyjnych i informacyjnych projektu.

Podczas trzydniowej kontroli przedstawiciel NFOŚiGW zapoznał się z przebiegiem realizacji przedsięwzięcia oraz z dokumentami Projektu, w tym: wnioskami o wypłatę środków z NFOŚiGW, sprawozdaniem ze stanu realizacji Projektu LIFE + „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” za okres 01.08.2018 – 30.11.2018 r., stanem zaawansowania realizacji całości Projektu LIFE oraz zestawieniem finansowym przedsięwzięcia.

W dniu 28 marca 2019 r. przedstawiciel NFOŚiGW w obecności przedstawicieli Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych skontrolował infrastrukturę turystyczną oraz szeroko rozumiane utrzymanie trwałości efektów Projektu.

Przedstawiciel NFOŚiGW odwiedził gospodarstwo rolne w miejscowości Skowronno Dolne, gdzie hodowane są owce i wypasane na powierzchniach murawy kserotemicznej.

 

 

Kontrola przebiegła pozytywnie, nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji Projektu.

Sheeps on grazing.

The sheeps, which are grazing on the Ponidzie meadows, allows to protect valuable natural habitats of rare plants. Grazing is conducted as a part of the sustainability of the EU project LIFE13 NAT/PL/000038 „Protection of valuable natural habitats in Ponidzie”.

In 2016, we bought 200 black-headed sheeps. They were distributed to six local farmyards interested in participating in the project. Within a few years, the overall ammount of sheeps has doubled. Currently, 466 sheeps is grazing protected areas! Bigger herds entails expanding of grazing areas. At the end of 2018, it was 5.62 ha more and now, together with farmers, we are trying to graze on an additional several dozen hectares of calcareous grasslands!

There is the proverb: „Krakow wasn`t built in a day”. Slowly but effectively we strive for the basic goal: to restore extensive sheep grazing throughout the whole Ponidzie region!