Mapa strony

Patrol prewencyjny

Dwudziestoosobowa grupa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu wzięła udział w patrolu prewencyjnym, który odbył się 29 września w miejscu występowania muraw kserotermicznych, które są dominującymi  zbiorowiskami roślinnymi  na południowo – zachodnim  stoku Garbu Pińczowskiego. Ten niewielki fragment Ostoi Nidziańskiej  PLH260003 należącej do sieci Natura 2000 jest jednym z cenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce Południowej.

Prowadzono obserwację stanowisk dziewięćsiłu popłocholistnego oraz zapoznano się z założeniami ochrony cennych siedlisk przyrodniczych poprzez ekstensywny wypas owiec. Odwiedzenie nieczynnego kamieniołomu było okazją do poznania wapieni pińczowskich wykorzystywanych od wielu stuleci jako materiał budowlany i rzeźbiarski. Było to zgodne z przywilejem właściciela Pińczowa Mikołaja Oleśnickiego z 1559 roku, który stanowił: „Gdyby zaś niektórzy pragnęli wznosić  budynki  z  kamienia, albo też wznosić coś z kamienia na swój użytek, wolno im będzie bez  uiszczenia  jakiejkolwiek zapłaty i bez uiszczenia jakiejkolwiek  daniny  dobywać  na gruntach tych potrzebne w tym celu kamienie”.

Dziś kamieniołom już jest nieczynny  i niewiele zostało śladów po kolejce wąskotorowej, która prowadziła na szczyt Garbu Pińczowskiego. Atrakcją jest natomiast ścieżka edukacyjna i bogata zbiorowość ciepłolubnych roślin. Podczas patrolu nie stwierdzono nowych dzikich wysypisk gruzu na terenie stanowiska. Patrol zakończono pogadanką edukacyjną w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach.