Mapa strony

NFOŚiGW skontrolował projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”

Projekt „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” realizowany jest przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Całkowity koszt projektu to ponad 4,6 mln zł, a dofinansowanie z NFOŚiGW to nieco ponad 2 mln zł.

Projekt rozpoczął się w 1 czerwca 2014 r., a zakończył 1 grudnia 2018 r. Wsparcie z funduszy europejskich pozwoliło chronić cenne siedliska przyrodnicze na Ponidziu.

Jego głównym celem była poprawa stanu i zachowanie ekosystemów siedlisk przyrodniczych takich jak półnaturalne łąki z ciepłolubnymi roślinami – tzw. murawy kserotermiczne, gdzie rosną dziewięćsił popłocholistny i sierpik różnolistny – charakterystyczne rośliny z naszego Regionu. Projekt ma na celu ochronę populacji tych dwóch gatunków roślin. To właśnie ich łąkowe siedliska w ostatnich latach zanikają, zarastają krzewami oraz drzewami. Owce, które wypasane się na łąkach stają się „naturalnymi kosiarkami”, zjadają wysokie trawy i odsłaniają glebę, a przede wszystkim pozwalają wzrastać roślinności kserotermicznej.

W dniach 26 – 29 marca 2019 r. odbyła się kontrola trwałości Projektu.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:

  • osiągnięć i zachowania efektu rzeczowego oraz ekologicznego zgodnie z zapisami umowy
    o dofinansowanie,
  • dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie i zachowanie celu przedsięwzięcia,
  • czy nie wystąpiły zmiany własnościowe oraz czy projekt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
  • kwalifikacji wydatków i poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją projektu,
  • prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu w aspektach zgodności z zapisami umowy
    o dofinansowanie,
  • działań promocyjnych i informacyjnych projektu.

Podczas trzydniowej kontroli przedstawiciel NFOŚiGW zapoznał się z przebiegiem realizacji przedsięwzięcia oraz z dokumentami Projektu, w tym: wnioskami o wypłatę środków z NFOŚiGW, sprawozdaniem ze stanu realizacji Projektu LIFE + „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” za okres 01.08.2018 – 30.11.2018 r., stanem zaawansowania realizacji całości Projektu LIFE oraz zestawieniem finansowym przedsięwzięcia.

W dniu 28 marca 2019 r. przedstawiciel NFOŚiGW w obecności przedstawicieli Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych skontrolował infrastrukturę turystyczną oraz szeroko rozumiane utrzymanie trwałości efektów Projektu.

Przedstawiciel NFOŚiGW odwiedził gospodarstwo rolne w miejscowości Skowronno Dolne, gdzie hodowane są owce i wypasane na powierzchniach murawy kserotemicznej.

 

 

Kontrola przebiegła pozytywnie, nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji Projektu.